Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

De algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna de genoemde algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Ditt Huis. Ditt Huis is een samenwerking tussen Sigrid Van Lokeren met ondernemingsnummer BE0655.816.802 en Marij Woestenborgs met ondernemingsnummer BE0878.018.264, beiden gevestigd te Antwerpen. 

Voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener en de klant verbinden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen van deze algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Ditt Huis. 

Ditt Huis wordt in deze overeenkomst ook aangeduid als zijnde de dienstverlener of de organisator. 
De klant wordt in deze overeenkomst ook aangeduid als zijnde de opdrachtgever of de deelnemer. 

De diensten waarover sprake in deze overeenkomst houden in: (persoonlijke) interieurtrajecten, ook aangeduid als interieurcoaching; alsook de workshops georganiseerd door Ditt Huis, en het b2b aanbod waarnaar verwezen wordt op de website www.ditt-huis.be 

Alle communicatie en eventuele klachten moeten gericht worden aan: 

  • Via mail: info@ditt-huis.be 
  • Via post: Bouwhandelstraat 37, 2140 Borgerhout 

Ditt Huis behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing worden op elke aanbieding of bestelling nadat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Algemeen

2.1.1. Ditt Huis zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2.1.2. Ditt Huis gaat een inspanningsverbintenis aan en biedt geen garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen. Bij een inspanningsverbintenis zal de opdrachtgever zijn uiterste best doen om de overeenkomst zo goed mogelijk na te komen en het gewenste resultaat te behalen.
2.1.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ditt Huis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de dienstverlener worden verstrekt. 
2.1.4. Alle informatie die Ditt Huis beschikbaar stelt over een werk, ontwerp, dienst is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de opdrachtgever/ klant. Foto’s of audiovisuele producties op de website van Ditt Huis zijn louter informatief en in geen geval bindend. Ditt Huis is behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Ditt Huis geleverde dienst(en) en documenten. 
2.1.5. Ditt Huis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ditt Huis is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ditt Huis kenbaar behoorde te zijn.
2.1.6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ditt Huis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.1.7. De opdrachtgever vrijwaart Ditt Huis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
2.1.8. Ditt Huis is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van een dienst/bestelling omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen stakingen, ziekte, ziekte van gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, etc. die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling. In geval van blijvende overmacht heeft de opdrachtgever het recht de herziening of opschorting, of de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek. Zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

2.2. Interieurtrajecten

2.2.1. Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per email, hetzij per post, worden bevestigd door Ditt Huis en door de klant. 
2.2.2. Bij  de schriftelijke aanvaarding van de bestelling door Ditt Huis wordt de timing voor de opdracht van kracht die ter informatie opgenomen staat in de offerte en waarmee de klant zich akkoord heeft verklaard na zijn schriftelijk bevestiging van de bestelling.  
2.2.3. Een bestelling wordt pas aanvaard en de uitvoering ervan wordt slechts aangevat door Ditt Huis mits volledige voorafbetaling van een voorschot van 50% van het totaalbedrag van de bestelling. Deze voorschotfactuur wordt bezorgd samen met de schriftelijke aanvaarding van de bestelling. De overige 50% factureert Ditt Huis na uitvoering van de opdracht. Voor opdrachten die langer dan 2 maanden duren stuurt Ditt Huis 60 dagen na de datum van aanvaarding van de bestelling een factuur ter waarde van 70% van de resterende 50%, tenzij anders overeengekomen. Een laatste schijf van 30% van de resterende 50% wordt gefactureerd na uitvoering van de opdracht. 
2.2.4. Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Ditt Huis. In geval van annulering door de klant, om welke reden dan ook en behoudens overmacht, nadat deze door de dienstverlener werd aanvaard, zal door de dienstverlener ten titel van schadevergoeding en interesten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd – behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade. 
2.2.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de dienstverlener de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.2.6. Tenzij anders overeengekomen in bijzondere voorwaarden in een offerte en bestelling is 1 her/bewerking van de geleverde ontwerpen, werken inbegrepen. Bijkomende aanpassingen van de ontwerpen, werken in functie van opmerkingen van de klant kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor Ditt Huis. Ditt Huis zal de klant tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken wordt doorgevoerd aan de overeen gekomen meerprijs. 
2.2.7. De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht. 
2.2.8. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2.2.9. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden. Alle weergegeven maten op aangeleverde tekeningen van Ditt Huis, zijn indicatief en dienen door de opdrachtgever en uitvoerder van eventuele werken ter plaatse nagemeten te worden.

2.3. Workshops

2.3.1. Een bestelling van een workshop wordt pas aanvaard door Ditt Huis mits volledige voorafbetaling van het totaalbedrag van de bestelling. De klant ontvangt hierna nog een schriftelijke bevestiging van zijn deelname. Indien een workshop afgelast wordt door restrictieve maatregelen van de overheid (bvb Covid gerelateerd, …), wordt je inschrijving omgezet in een tegoed. Zo kan je op een later moment een nieuwe workshop volgen (voor eenzelfde waarde als de oorspronkelijke ingeplande workshop).
2.3.2. Een inschrijving van een workshop kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. Bij annulering (door de deelnemer) tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande workshop, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort (met aftrek van 20 euro administratieve kost) op voorwaarde dat de vrijgekomen plaats door iemand anders wordt ingenomen. Neemt niemand de vrijgekomen plaats in of annuleert de deelnemer minder dan 1 maand (30 dagen) op voorhand, dan heeft de deelnemer enkel recht op een tegoedbon ter waarde van de oorspronkelijke workshop.  
2.3.3. De organisator  behoudt zich het recht om een workshop af te gelasten indien het minimaal vermelde aantal inschrijvingen niet gehaald wordt. Ditt Huis zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v. een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het aflasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant. Het minimaal aantal deelnemers is terug te vinden op het inschrijvingsformulier van de desbetreffende workshop. 
2.3.4. Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.
In geval van schadeaanspraken naar Ditt Huis dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen te worden. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 50 euro.
2.3.5. Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan Ditt Huis de volledige kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.
2.3.6. Behoudens andersluidend beding, kan de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan Ditt Huis in geval van een klacht wegens niet-conformiteit wat betreft de uitvoering van de workshop zoals deze beschreven staat op de website van Ditt Huis. De klacht dient binnen 8 kalenderdagen na de levering van de workshop door de organisator ontvangen te worden, op straffe van verval van de klacht. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot een eventuele aanvulling door Ditt Huis, zonder dat Ditt Huis tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Bij inschrijving voor een workshop gaat de klant automatisch akkoord met bovenstaande  voorwaarden.

3. FACTURATIE EN BETALING

Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan Ditt Huis bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 50,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling.
Wanneer een factuur niet op tijd betaald wordt, behoudt de dienstverlener zich het recht om de uitvoering van de nog uit te voeren werkzaamheden op te schorten totdat de factuur betaald is, zonder dat de dienstverlener hiervoor een schadevergoeding verschuldigd kan zijn. 

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle door Ditt Huis geleverde zaken en diensten, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, intellectuele en audiovisuele inhoud van workshops, coachingstrajecten en de website, presentaties en methodieken, werkschriften, enz., blijven eigendom van Ditt Huis.
Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van diensten, gebaseerd op een ontwerp van Ditt Huis komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Ditt Huis is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeengekomen heeft Ditt Huis, het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website, in persberichten, vakpublicaties, reclameboodschappen en in sociale media.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende een bepaalde termijn, in een bepaald grondgebied en voor specifieke exploitaties nadat Ditt Huis hiervoor een schriftelijk akkoord heeft gegeven, hetzij per email, hetzij per post. 

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Ditt Huis zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die Ditt Huis toebehoren, zal de klant Ditt Huis vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door Ditt Huis. Ditt Huis vrijwaart de klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door Ditt Huis op auteurs- en naburige rechten, evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van Ditt Huis hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant. 

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website en/of  social media  en de diensten van Ditt Huis toegankelijk zijn, worden beschermd door de intellectuele eigendom. Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of social media van de dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of creëren.  Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdacht in van de intellectuele eigendomsrechten op om het even welke manier. 

5. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, financiële informatie,…), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan de klant, is en blijft eigendom van Ditt Huis die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de klant en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ditt Huis; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de dienstverlener worden terugbezorgd.

6. INTERNET EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN

De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronische opslag en overdracht van gegevens.
De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de dienstverlener of door het internet.
De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

7. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de dienstverlener aanleunt.

8. GESCHILLEN

Ditt Huis en de klant zullen alles in het werk stellen om elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de interpretatie en de uitvoering van onderhavige overeenkomst in der minne en transactioneel te regelen. In de veronderstelling dat er geen minnelijke schikking mogelijk blijkt, zullen de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om het geschil tussen de partijen te beslechten.